گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

من در ره عشق جان و دل باخته ام

سر بر سر کوی دوست انداخته ام

خود را به خود و خدای خود را به خدا

بشناخته ام چنان که بشناخته ام

 
 
 
sunny dark_mode