گنجور

 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴

 

... به گرد جهان هم بدین جست و جوی

فریدون که بودش پدر آبتین

شده تنگ بر آبتین بر زمین

گریزان و از خویشتن گشته سیر ...

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶

 

... تو بشناس کز مرز ایران زمین

یکی مرد بد نام او آبتین

ز تخم کیان بود و بیدار بود ...

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۰

 

... نماند به کس جاودانه نه بخت

منم پور آن نیک بخت آبتین

که بگرفت ضحاک ز ایران زمین ...

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی یزدگرد » بخش ۱۱

 

... چو ضحاک بگرفت روی زمین

پدید آمد اندر جهان آبتین

بزاد آفریدون فرخ نژاد ...

ابوالقاسم فردوسی