گنجور

 
سنایی

کاری که نه کار تست ناساخته باد

در کوی تو مال و ملک درباخته باد

گر چهرهٔ من جز از غم تست چو زر

در بوتهٔ فرقت تو بگداخته باد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode