گنجور

 
صامت بروجردی

این آمار از میان ۹٬۰۵۱ بیت شعر موجود در گنجور از صامت بروجردی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱٬۴۶۷ ۱۶٫۲۱
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱٬۳۰۹ ۱۴٫۴۶
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱٬۱۲۷ ۱۲٫۴۵
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۶۶۶ ۷٫۳۶
۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۰۷ ۶٫۷۱
۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵۵۱ ۶٫۰۹
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۵۱ ۴٫۹۸
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۳۳۹ ۳٫۷۵
۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۹۲ ۳٫۲۳
۱۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۷۲ ۳٫۰۱
۱۱ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۶۲ ۲٫۸۹
۱۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۰۶ ۲٫۲۸
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۸۹ ۲٫۰۹
۱۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۷۴ ۱٫۹۲
۱۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۶۰ ۱٫۷۷
۱۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۰۶ ۱٫۱۷
۱۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۰۵ ۱٫۱۶
۱۸ مفعول فاعلن مفعول فاعلن ۱۰۵ ۱٫۱۶
۱۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۹۰ ۰٫۹۹
۲۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۷۲ ۰٫۸۰
۲۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۷۲ ۰٫۸۰
۲۲ مفاعلن فع مفاعلن فع ۶۶ ۰٫۷۳
۲۳ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ۵۷ ۰٫۶۳
۲۴ وزن‌یابی نشده ۵۶ ۰٫۶۲
۲۵ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۳۶ ۰٫۴۰
۲۶ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۳۰ ۰٫۳۳
۲۷ مفتعلن فع مفتعلن فع ۲۸ ۰٫۳۱
۲۸ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۲۷ ۰٫۳۰
۲۹ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۲۶ ۰٫۲۹
۳۰ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۲ ۰٫۲۴
۳۱ مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع ۱۸ ۰٫۲۰
۳۲ مستفعلن مستفعلن فعولن ۱۸ ۰٫۲۰
۳۳ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۱۴ ۰٫۱۵
۳۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعولن فاعلن ۱۲ ۰٫۱۳
۳۵ مستفعلتن مستفعلتن ۱۱ ۰٫۱۲
۳۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع ۸ ۰٫۰۹