گنجور

 
صامت بروجردی

از سموم ظلم اعوان یزید

چون خزان بر گلشن یاسین رسید

سبز خطان را ز پیکان هلاک

شد بدن چون پرده گل چاکچاک

کربلا گردید چون خاک تتار

از خط مشگین خوبان مشکبار

هر کف خاکش به سان مادری

در بغل بگرفته جسم بی‌سری

خاک و خون جسم شهیدان تن به تن

کرده مستغنی ز کافور و کفن

سوی کوفه با سپاه تیره‌بخت

عترت میر حرم بستند رخت

کرد مدفون ابن سعد بی‌حیا

جسم مقتولان اولاد زنا

مانده عریان تا سه روز اندر زمین

جسم پاک سبط خیرالمرسلین

جز طیور و وحشیان در آن دیار

بر سر وی کسی نمی‌کردی گذار

چند تن از اعراب در آن بادیه

بود ساکن در زمین ماریه

تا سپارند آن بدنها را به خاک

داشتند از لشگر کفار باک

چند زن از آن قبیله با خروش

بیل بگرفتند چون مردان به دوش

طعنه زن بر مردهای خویشتن

کی به روز مردمی کمتر ز زن

گر شما را نیست شرم از مصطفی

هست ما را خجلت از خیرالنسا

آن شما و در پی تیمار جان

ما گذشتیم از سر جان و جهان

چون شما بستید چشم از ننگ و نام

الفت ما با شما باشد حرام

غیرت آن چند زن آمد سبب

از پی تحریک مردان عرب

بهر دفن کشتگان با اشک و آه

آمدند اندر کنار قتلگاه

لیک از آنجا کان جسدها را به تن

دست و سر بر جا نبود اندر بدن

نی پدر را بود فرقی از پسر

نی ز سر دار و نه از لشگر خبر

بهر کشف ححال از بالا و پست

جانب یزدان برآوردند دست

ناگهان مانند خورشید از افق

بست نوری اندر آن صحرا تتق

از میان لمعه نور آشکار

گشت رخشان گوهر گلگون سوار

ظاهر از خورشید رویش در نقاب

معنی (حتی تورات بالحجاب)

آمد و در نزد ایشان ایستاد

غنچه معجز نما را برگشاد

کی به گردابتحیر ماندگان

پشت پا بر ماسوی افشاندگان

گر شما را زین شهیدان هست شک

می‌شناسم جمله را با من یک به یک

پس به امر آن شه گردون خدم

طوف کردند اندر آن رشک حرم

نعش انصار شه دین را تمام

دفن بنمودند اندر یک مقام

چون ز انصار حسین پرداختند

بار دیگر در بیابان تاختند

گوهری پا تا به سر غلطان به خون

از نجوم آسمان زخمش فزون

آن سوار آن ماه پیکر را چو دید

از دل پردرد آهی بر کشید

گفت باشد این جوان غم نصیب

مایه امید لیلای غریب

این بود آن نوجوان مه جبین

کوفتاده چون ز زین اندر زمین

صبر و تاب عمه را گم کرده است

قد رعنای حسین خم کرده است

این شبیه جد خود پیغمبر است

هیجده ساله علی اکبر است

حالیا نبود مجال دفن او

دیگران را کرد باید جستجو

گردشی کردند آوردند باز

پر پیکان بر تنی چون شاهباز

پیکری صد پاره همچون آفتاب

دست و پایش هر دو اندر خون خضاب

آن جوان از سوز دل آهی کشید

جامه بی‌طاقتی بر تن درید

گفت باشد این جوان ممتحن

قاسم داماد فرزند حسن

بعد دفن قاسم نسرین عذار

گردشی کردند در آن کارزار

همچو خضر اندر لب عین الحیات

پیکری جستند در جنب فرات

داده بی‌دستی بار کانش شکست

اوفتاده در کنارش هر دو دست

خانه زنبور گشته پیکرش

قطعه‌قطعه گشته از پا تا سرش

آمدند اندر بر آن مقتدا

کای تمام گمرهان را رهنما

یک شهیدی دورتر جان داده است

در لب شط فرات افتاده است

گشته از بیداد قوم بنی‌تمیز

قطعه قطعه پاره پاره ریز ریز

نیست ممکن از زمین برداشتن

هم نشاید آنچنان بگذاشتن

شد روان آن خسرو گردون وقار

سوی شط گریان چو ابر نوبهار

کرد آن صد پاره تن را چون نظر

اوفتاده از پا و دستی زد بسر

گفت این مظلوم مقطوع الیدین

هست سقا و علمدار حسین

این بود آن کس که بنهاده به راه

چشم اطفال حسین در خیمه‌گاه

هست عباس آن که شاه خون جگر

دست بگرفت از فرقش بر کمر

پس به صد افغان و قلب دردناک

در مکان خود سپردش به خاک

تا دو نوبت آن سوار نیکخو

گفت بنمائید از نو جستجو

هر چه کردند اندر آن خونخوار دشت

همچو صید کوهساری سیر و گشت

کس نشانی اندر آن صحرا ندید

از شهیدان پیکری بر جا ندید

آخر اندر قتلگه شد جلوه‌گر

تلی از زوبین و خنجر در نظر

خون و خاکی پس به هم آمیخته

سنگ بسیاری در آنجا ریخته

پاره جسمی همچو قرآن مبین

نقش بگرفته است بر لوح زمین

چشم حق بین آن سوار از هم گشود

دستها بر سینه گردن کج نمود

عرض کرد ای شاه بی‌سرالسلام

زیب آغوش پیمبر السلام

السلام ای مرهم داغ بتول

السلام ای قره العین رسول

پس به یاران گفت کاین صد پاره تن

کفن و دفن وی بوده مخصوص من

با دو دست خویش آن جسم لطیف

جمع کرد از روی آن خاک شریف

تیرهای ظلم کز شصت عدو

بر تن وی بود تا پر مو به مو

جمله را بیرون نمود از پیکرش

در ردا پیچید جسم اطهرش

در بغل بگرفت جان پاک را

دا د زینت از قدومش خاک را

اکبرش را هم به تسکین دلش

داد در پایین پایش منزلش

خواست برگردد سوار از آن مکان

عرض کردند ای امیر لامکان

گرچه ما را نیست چشم حقشناس

تا شناسد شاه را در هر لباس

در نقاب ای آفتاب از چیستی؟

بازگو ای مظهر حق کیستی؟

برگرفت آن ماهرو از رخ نقاب

گشت مهری ظاهر از زیر حجاب

یافتند آن شیعیان شاه دین

کان جگر خون هست زین العابدین

نیست یارای نوشتن خامه را

مختصر کن (صامت) این هنگامه را