گنجور

 
صامت بروجردی

شماره ۱ - بحر طویل: بند اول

شماره ۲ - رباعی در افتتاح ریاض الشهاده: آن کس که زبان نهاد اندر دهنم

شماره ۳ - ترکیب بند قصد در توحید باری عزاسمه: حمدا لک یا رب تبارک و تعالی