گنجور

 
صغیر اصفهانی

ولی خالق اکبر علی هو علی حق

وصی پاک پیغمبر علی هو علی حق

مطیع حضرت سبحان به حکم محکم قرآن

مطاع ماسوا یکسر علی هو علی حق

به روحانی لاهوتی به جسمانی ناسوتی

امام و هادی و رهبر علی هو علی حق

ز پیدا و نهان مخبر بکل ما خلق مظهر

بذات پاک حق مظهر علی هو علی حق

بخلق اول و آخر چه در باطن و چه در ظاهر

بهین سید مهین سرور علی هو علی حق

بیکدم جمله عالم را چه عالم را چه آدم را

ز لفظ کن پدید آور علی هو علی حق

خداجویان صادق را دل آگاهان عاشق را

بجان جانان بدل دلبر علی هو علی حق

یگانه در دریا دل محیط و کشتی و ساحل

شراع و بیدق و لنگر علی هو علی حق

خم و خم خانه و مینا شراب و مستی و غوغا

سبو و ساقی و ساغر علی هو علی حق

بنفس واحده حاضر زعین ناظره ناظر

بهر محضر بهر منظر علی هو علی حق

شریعت را پس از احمد مکین مرکز و مسند

چراغ مسجد و منبر علی هو علی حق

جز از در شهر را کوره پیمبر شهر علم آنگه

بدین شهر معظم در علی هو علی حق

جلیلی کز علوشان شد ایندولت ورا ارزان

ز حق تیغ از نبی دختر علی هو علی حق

رسل را یکسر از آدم نهان و فاش تا خاتم

انیس و مونس و یاور علی هو علی حق

کتب را بر همه آیت بطون و معنی و حکمت

رموز و صادر و مصدر علی هو علی حق

شهی کز رفعت و شوکت بود او را پی خدمت

فلک چاکر ملک لشگر علی هو علی حق

گه علم از همه اعلم گه حلم از همه اقدم

بهر فضل از همه برتر علی هو علی حق

شجاعی کز هنرمندی دوتا کردی و برکندی

تن مرحب در خیبر علی هو علی حق

دلیری کز همه گردان شجاعان و هم آوردان

ندید از بهر خود همسر علی هو علی حق

شهنشاهی که دربانی کنند او را بسلطانی

جم و دارا و اسکندر علی هو علی حق

سراسر ملک هستی را بلندی را و پستی را

خدیو معدلت‌گستر علی هو علی حق

امیری کز وفاداری پی جانبازی و یاری

نبی را خفت در بستر علی هو علی حق

پدر بر بوالبشر آنشه که از رفعت به بیت‌الله

تولد یافت از مادر علی هو علی حق

ز قدرت و ز رخ زیبا نگهبان و ضیا افزا

به نه افلاک و هفت اختر علی هو علی حق

قدیری کوچوشد ظاهر بشد ظاهر از آن قادر

سراسر قدرت داور علی هو علی حق

صمد دستی که بشکستی صنمها از زبردستی

الهی خانه را اندر علی هو علی حق

بفرمان خدا آنکو کشید از قوت بازو

ز خیل مشرکین کیفر علی هو علی حق

عدوسوزی که در میدان فرستادی سوی نیران

روان عمرو چون عنتر علی هو علی حق

شهی کاندر جزا ایزد محبش را جزا بخشد

بهشت و طوبی و کوثر علی هو علی حق

صغیر از حق همی جوید چنین توفیق تا گوید

از این دم تا دم محشر علی هو علی حق

 
sunny dark_mode