گنجور

 
صفی علیشاه

بود برق آن ضیائی کاولین کار

شود لامع بعبد از شرق انوار

کشاند سوی قرب حضرت او را

دهد در سیر فی‌الله نصرت او را

شود هم موجب طی مراحل

شود تا در مقام قرب داخل

ز ظلمت خواندش بر عالم نور

کند بروی هویدا رمز مستور