گنجور

 
صفی علیشاه

نکو دریاب شرح باب الابواب

که آن توبه است نزد اهل آداب

شود در خانه داخل هر کس از در

ز توبه یافت سالک راه و رهبر

ز سر توبه هر کس گشت آگاه

نگردد یکنفس غافل ز درگاه

بظاهر تو به از جرم و گناه است

بباطن ز آنچه آن غیر از اله است

بود در شرع حق توبت ز دلخواه

بمعنی از تمام ما سوی الله

بود آن توبه در حکم شریعت

بود این توبه اهل حقیقت

در آن توبه ز فعل بد بپرهیز

در این توبه ز بود خویش برخیز

بهر آنی که راهی را کنی طی

از آن رفتار میکن تو به در پی

 
sunny dark_mode