گنجور

 
صفی علیشاه

کنون گفتارم از اسماء ذاتیست

که مبنی بروجود غیر او نیست

بود مخصوص ذات حی دیموم

بمثل عالم و قدوس و قیوم

خود این اسماء بحکم اولیت

مفاتیحند بر غیب هویت

بود گر عمر اندر معنی رب

دهم در شرح اسماء داد مطلب

 
sunny dark_mode