گنجور

 
صفی علیشاه

شنو زارائک التوحید باری

که آن اسمای ذاتیه است آری

چو کون او مظاهر بهر ذاتست

در اول کان تو گو جمع صفاتست

خود آنرا گفته صوفی واحدیت

بر اوصاف است او را جامعیت

 
sunny dark_mode