گنجور

 
صفی علیشاه

گر از روی خرد باشی مصدّق

شنو تحقیق احسان از محقق

عبودیت بود تفسیر احسان

اگر یابد تحقیق بهر انسان

کنی آن‌سان مراعات ادب را

که می‌بینی تو گویی وجه رب را

عبودیت اگر گردد محقَق

شود مشهود سالک حضرت حق

تو آثار عبودیت درین بین

جمال رب خود از چشم یقین بین

نبی فرمود اعمال نکو را

چنان می‌کن که بینی گویی او را

مر او را از یقین دیدن چنین است

نه از روی حقیقت وین یقین است

بود پیدا به عبد آیات ذاتش

خود از پشت حجابات صفاتش

بدون‌ این حجب منع است رؤیت

جز آنرا کوست فانی در طریقت

حقیقت گر شهودش شد نسق را

نه عبد است او، دگر حق دیده حق را

نه احسان‌ست این، بل کشف ذات‌ست

خود احسان رؤیت او بالصفاتست

 
sunny dark_mode