گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

رهگذر در ‫۹ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۲۹ نوشته:

متن کامل شعر:

بــــه تــــیـــغ از ســــر بــــی مـــغـــز آرزو نـــرود
که بوی باده به یک شستن از کدو نرود
بـــه پـــیــر مــیــکـــده هــر کـــس ارادتـــی دارد
بــه آســتــان خــرابــات بــی وضـو نـرود
ز پــنـبــه ســر مــیـنـا بــه حــلــقــم آب چــکــان
کــه بــی شــراب مـرا آب در گــلـو نـرود
هـمـیـشـه مـنـفـعـل از خــوی خــودبــود بــدخـو
کــه زردی آتــش ســوزنــده را زرو نــرود
ســراب تــشــنـه لـبــان را کــنـد بــیـابــان مـرگ
خــوشـا دلـی کـه بــه دنـبــال آرزو نـرود
بــه جــوی خــویـشـتــن ایـن آب بــرنـمـی گـردد
بــهـوش بــاش کــه چــهــره آبــرو نــرود
ز وصـــل کـــم نــشـــود خـــارخـــار درد طـــلــب
کــه در مــحــیـط روانـی ز آب جــو نــرود
کــشــیــده دار ز ســـودایــیــان عــشـــق زبـــان
بـه شانه پـیچ وخم از زلف مشکبـو نرود
مـنـم کـه قـسـمـتـم از تـیـغ یـار خـمـیـازه اسـت
و گـرنه تـشـنه کـسـی از کـنار جـو نرود
نــشـــاط فــرش بـــود در حـــریــم تـــنــگــدلــان
ز هیچ غـنچـه نشـکـفـتـه رنگ وبـو نرود
ز ســفــلـگـان کــهـنـســال چــشــم جــود مـدار
که چـون سـفال شـود کهنه آب ازو نرود
نـمـی شـونـد خـسـیـسـان بـه مـال زاهـل کـرم
بـه بـاده کـوتـهـی دسـت از سـبـو نـرود
چه شد که گرم سخن ساخته است عشق مرا
شـکر ز خـاطـر طـوطـی بـه گفتـگو نرود
شـــکــر بـــه شــیــر گــراز مــهــر دایــه آمــیــزد
بــهـانـه از دل طــفـل بــهـانـه جــو نـرود
چــــو مـــوج صـــائب اگـــر پــــربــــرآورد غـــواص
نمی رسـدبـه گهر تـا بـه خـود فـرو نرود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.