گنجور

 
صائب تبریزی
 

دام امید در ره ایام بسته ایم

در رهگذار سیل ز خس دام بسته ایم

بر دست روزگار روان است حکم ما

تا لب ز گفتگو چو لب جام بسته ایم

عشق آن حریف نیست که صید زبون کند

خود را به زور بر قفس و دام بسته ایم