گنجور

 
ادیب صابر
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع وز باده هجران تو مخمورترم مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «م» است.

دسترسی سریع به حروف

ت | س | م

ت

شمارهٔ ۱: دارم سر آنکه امشب آیم به برت

شمارهٔ ۲: دل در غم آن لعل شکر بار برفت

س

شمارهٔ ۳: چندان ز فراق در زیانم که مپرس

م

شمارهٔ ۴: در عشق تو سرفکنده همچون بیدم

شمارهٔ ۵: هر شب ز غم هجر تو رنجورترم