گنجور

 
سعدی

شماره ۱ - در تقریر دیباچه: سپاس بی‌عد و غایت و ستایش بی حد و نهایت ...

شماره ۲ - رساله نصیحة الملوک [۱-۷۵]: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الکافی حسب ...

شماره ۳ - رساله نصیحة الملوک [۷۶-۱۵۱]: ۷۶. اول نصیحت نزدیکان و پس آنگاه ملامت دوران. از ...

شماره ۴ - رساله در عقل و عشق: سالک راه خدا پادشه ملک سخن

شماره ۵ - در تربیت یکی از ملوک گوید: معلوم شد که خسرو عادل دام دولته قابل تربیت است و مستعد نصیحت.

شماره ۶ - تقریرات ثلاثه: ۱. سؤال خواجه شمس الدین صاحبدیوان