گنجور

 
سعدی

حاکمِ ظالم، به سِنانِ قلم

دزدیِ بی‌تیروکمان می‌کند

گَلّه‌ی ما را، گِلِه از گرگ نیست

این‌همه بی‌داد، شَبان می‌کند

آن‌که زیان می‌رسد از وی به خَلق

فهم ندارد که زیان می‌کند

چون نکند رِخنه به دیوارِ باغ

دزد؟ که ناطور، همان می‌کند

 
sunny dark_mode