گنجور

مفردات

 
رضی‌الدین آرتیمانی
رضی‌الدین آرتیمانی
 

۱: هجرت ز وصل غیر خبر میدهد مرا

۲: از آن هجران کند با من مدارا

۳: فیض عجبی یافتم از صبح ببینید

۴: زلفش بخط سپرد رضی عهد دلبری

۵: زلفش به بستر مرگ از تغافلت

۶: دامن هر دو جهان از کف غم برهانم

۷: قید و اطلاق دلم سوخت ندانم چکنم

۸: جز غم عشق بهر چیز که در ساخته‌ای

۹: ای کبوتر تو که سر پنجهٔ شاهینت نیست