گنجور

 
رهی معیری
 

فتاد گوهر یکتای من به دست رقیب

اگرچه از صدف سینه خانه ساختمش

فریب داد مرا دل فریب من ای کاش

که می شناختمش یا نمی شناختمش