گنجور

 
اوحدی

ترسم رسد از من به تو آهی روزی

زیرا که نمیکنی نگاهی روزی

گر می‌ندهی دو بوسه هر روز، ای ماه

آخر کم از آن که هر به ماهی روزی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode