گنجور

 
اوحدی

ای داده به بازی دل من، جان را نیز

عهدم ز جفا شکسته، پیمان را نیز

خواهم به تو خط بندگی دادن، لیک

ترسم به زنخ برآوری آن را نیز

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode