گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

خود را چو دمی ز دهر خرّم یابی

از عُمر نصیب خویش آن دم یابی

زنهار که ضایع نکنی آن دم را

باشد که چنان دمی دگر کم یابی

 
sunny dark_mode