گنجور

 
ابوعلی عثمانی

بخش ۱ - باب پنجاه و سوم در اثبات کرامات اولیاء: بدانک پیدا آمدن کرامات بر اولیاء جایز است و دلیل ...

بخش ۲ - فصل: پس این کرامات باشد که اجابت دعایی بود و بود که ...

بخش ۳ - فصل: اما اگر گویند معنی ولی چه باشد گویند دو معنی ...

بخش ۴ - فصل: اگر گویند ولی معصوم بود یا نه گوئیم که واجب نکند ...

بخش ۵ - فصل: اگر گویند خوف و بیم از ولی بیفتد گوئیم غالب حال ...

بخش ۶ - فصل: فصل: اگر گویند روا بود که اندر دنیا، امروز خدایرا ...

بخش ۷ - فصل: اگر گویند روا بود که ولی در حال ولی بود پس عاقبت ...

بخش ۸ - فصل: فصل: اگر گویند خوف مکر از دل ولی زایل شود جواب ...

بخش ۹ - فصل: اگر گویند که «چه چیز باید که غالب بود بر ولی در ...

بخش ۱۰ - باب پنجاه و چهارم آنچه در خواب بدین قوم نمایند: قال الله تعالی لهم البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة.

بخش ۱۱ - باب پنجاه و پنجم در وصیت مریدان: چون طرفی از سیر این قوم اثبات کردیم و بابی چند از ...

بخش ۱۲ - فصل: و هر مرید که اندر دل او چیزی را از دنیا قدر بود و ...

بخش ۱۳ - فصل: و قبول دل پیران، مرید را، راست ترین گواهی باشد، ...

بخش ۱۴ - فصل: و صعبترین آفتها دریت طریقت، صحبت کودکان است و هر ...

بخش ۱۵ - فصل: و از آفات مرید آنست که بنفس او درآید از حسد خفی ...

بخش ۱۶ - فصل: بدانک از حق مریدان آن بود که چون در میان جمعی ...

بخش ۱۷ - فصل: اما آداب مرید اندر سماع، باختیار خویش، البته، ...

بخش ۱۸ - فصل: و اگر مریدی مبتلا گردد، بجاهی یا معلومی یا صحبت ...

بخش ۱۹ - فصل: و از آداب مرید آن بود که صدر نجوید و خویشتن را ...

بخش ۲۰ - فصل: و چون مرید خدمت درویشان کند خاطر درویشان، رسول ...

بخش ۲۱ - فصل: و از حکم مرید آن بود که چون خدمت درویشان کند صبر ...

بخش ۲۲ - فصل: و واجب بود مرید را نگاه داشتن عهدی که با خدای ...

بخش ۲۳ - فصل: از کار مرید آنست که کوتاه امل باشد که درویش در ...

بخش ۲۴ - فصل: از کار مرید آنست که با او هیچ معلوم باید که نباشد ...

بخش ۲۵ - فصل: از کار مرید بلکه از طریق سالکان این مذهب آنست که ...

بخش ۲۶ - فصل: و از کار مرید آنست که از ابناء دنیا دوری کند که ...