گنجور

 
عنصری بلخی
 

اندر شکن زلف مرا بشکستی

وندر بندش دل مرا دربستی

گوئی که رسول نزد من چفرستی

دل باز فرست کز رسولم رستی