گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عنصری

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «همی زد زننده بمضرابها» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
ر
ز
ش
ک
گ
ل
م
ن
ی

شماره ۱: جز بمادندر نماند این جهان کینه جوی - با پسندر کینه دارد همچو با دختند را

شماره ۲: آمد آن رگ زن مسیح پرست - شست الماسگون گرفته بدست

شماره ۳: که تنگ و آذرم دارد و مرد بدسلب است - پسرش باز فضولست و مرد وسواسا

شماره ۴: دو لب چو نار کفیده دو برگ سوسن سرخ - دو رخ نار شکفته دو برگ لالۀ لال

شماره ۵: بچابکی بر باید کجا نیازارد - ز روی مرد مبارز بنوک پیکان خال

شماره ۶: ای شریعت را قرار و ای مدیحت را مدار - شهریار بامداری پادشاه با قرار

شماره ۷: شدم به دریا غوطه زدم ندیدم در - گناه بخت منست این گناه دریا نیست

شماره ۸: ای چون مغ سه روز بگور اندر - کی بینمت اسیر بغور اندر

شماره ۹: نه تن بودند از آل سامان مشهور - هر یک به امارت خراسان مأمور

شماره ۱۰: ابر زیر و بم شعر اعشی قیس - همی زد زننده بمضرابها

شماره ۱۱: بگویش که من نامه‌ای نغزناک - فراز آوریدستم از مغز پاک

شماره ۱۲: از دل و پشت مبارز می بر آید صد تراک - کز زه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ

شماره ۱۳: آنچه با رنج یافتیش و به دل - تو بآسانی از گزافه مدیش

شماره ۱۴ - الاشعار فی المطایبة الراح مفدمته عنصری گوید: خداوندا همی‌خواهم که از دل - تو را تا عمر دارم می‌ستایم

شماره ۱۵: شادی و بقا بادت و زین بیش نگویم - کاین قافیۀ تنگ مرا نیک بپیخست

شماره ۱۶: نمرود به گاه پور آذر - می‌گفت خدای خلق ماییم

شماره ۱۷ - ملک‌الشعرا عنصری گوید، فی اللعز: آمد ای شاه دوش ناگاهان - فیلسوفی به نزد من مهمان

شماره ۱۸: به لیف خرما پیچیده خواهمت همه تن - فشرده خایه به انبر بریده کیر به گاز

شماره ۱۹: از صفات حرام لفظی را - باز گردان و پس مصحف کن

شماره ۲۰: ای ترک به حرمت مسلمانی - کم بیش به وعده‌ها نبخسانی

شماره ۲۱: بهارش تویی غمگسارش تویی - درین تنگ زندان زوارش تویی

sunny dark_mode