گنجور

اشعار منسوب

 
عنصری
عنصری
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع فراز آوریدستم از مغز پاک مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ک» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | خ | د | ر | س | ک | ل | م | ن | ی

ا

شمارهٔ ۱: جز بمادندر نماند این جهان کینه جوی

ت

شمارهٔ ۲: آمد آن رگ زن مسیح پرست

شمارهٔ ۳: که تنگ و آذرم دارد و مرد بدسلب است

خ

شمارهٔ ۴: دو لب چو نار کفیده دو برگ سوسن سرخ

د

شمارهٔ ۵: بچابکی بر باید کجا نیازارد

ر

شمارهٔ ۶: ای شریعت را قرار و ای مدیحت را مدار

شمارهٔ ۷: شدم به دریا غوطه زدم ندیدم در

شمارهٔ ۸: ای چون مغ سه روز بگور اندر

شمارهٔ ۹: نه تن بودند از آل سامان مشهور

س

شمارهٔ ۱۰: ابر زیر و بم شعر اعشیّ قیس

ک

شمارهٔ ۱۱: بگویش که من نامه ای نغز ناک

شمارهٔ ۱۲: از دل و پشت مبارز می بر آید صد تراک

ل

شمارهٔ ۱۳: آنچه با رنج یافتیش و به دل

م

شمارهٔ ۱۴ - الاشعار فی المطایبة الراح مفدمته عنصری گوید: خداوندا همی خواهم که از دل

شمارهٔ ۱۵: شادی و بقابادت و زین بیش نگویم

شمارهٔ ۱۶: نمرود به گاه پور آذر

ن

شمارهٔ ۱۷ - ملک الشعرا عنصری گوید ، فی اللعز: آمد ای شاه دوش ناگاهان

شمارهٔ ۱۸: بلیف خرما پیچیده خواهمت همه تن

شمارهٔ ۱۹: از صفات حرام لفظی را

ی

شمارهٔ ۲۰: ای ترک بحرمت مسلمانی

شمارهٔ ۲۱: بهارش تویی غمگسارش تویی