گنجور

 
حکیم نزاری قهستانی
 

معموری روزگار ویرانی ماست

جمعیت احباب پریشانی ماست

آه از عدم عقل که در ملک وجود

چندین خلل از بی سر و سامانی ماست