گنجور

 
نیر تبریزی

در بزم دنی که جز خدای تو نبود

نامی ز وجود ما سوای تو نبود

دو گوش نبی گواه صدقند مرا

کاندر پس پرده جز صدای تو نبود

 
sunny dark_mode