گنجور

 
نیر تبریزی

ایزد که بجود خودستائی کرده

وز گنج نهان پرده گشائی کرده

ز اوصاف کمال قسمت ذات علی

بود آنچه سزاوار خدائی کرده

 
sunny dark_mode