گنجور

 
نیر تبریزی

بر مخزن غیب باب مفتوح علی است

گیتی همه کشتی و در او نوح علیست

آنروح که مبدء حیات همه اوست

بر قالب آفرینش آنروح علیست

 
sunny dark_mode