نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۳۰ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

بر مخزن غیب باب مفتوح علی است

گیتی همه کشتی و در او نوح علیست

آنروح که مبدء حیات همه اوست

بر قالب آفرینش آنروح علیست