گنجور

 
نیر تبریزی

کدام قصه دهم شرح و زار و زار بنالم

ز جور شمر دغا یا ز هجر یار بنالم

کدام سر و ببالای نازنین تو ماند

که من بسایۀ آن سرو جویبار بنالم

هزار سال گرم باشد عمر ایگل رعنا

بیاد روی تو هر لحظه چون هزار بنالم

چو از کنار توام دور داشت چرخ جفا جو

شوم بیاد کنارت بهر کنار بنالم

کجا روم چکنم درد خویش بکه گویم

بجز تو پیش که ایشاه تاجدار بنالم

گرم زمانه رهائی دهد ز قید مخالف

روم چو آهوی وحشی بکوهسار بنالم

نداد شمر امانم که در بر تو زمانی

بروزگار خود ز جور روزرگار بنالم

گرم حیات بماند روم بتربت مادر

ز دست شمر جفاجوی نابکار بنالم

میکشد سنک بدل ناله بکهسار امشب

که غزالان حرم گشته گرفتار امشب

طرفه شور بست در این پردۀ زنگار مگر

خیمۀ سبط نبی گشته نگونسار امشب

مانده در دست عدو قافلۀ راه حرم

رفته در خواب مگر قافله سالار امشب

سیل خون راه فرو بسته بسیاره مگر

که فرو مانده همی ناقه زرفتار امشب

پرزنان ز آتش دل بضعۀ زهرای بتول

همچو پروانه بدور سر بیمار امشب

بانوان حرم عصمت و اعزاز عفاف

همه در فکر سر کوچه و بازار امشب

زینب زار در اندیشۀ بیداد سنان

غافل از حالت جمال جفاکار امشب