گنجور

 
مولانا

در نِه قدمی که چشمهٔ حیوانست

میگرد چو چرخ تا مهت گردانست

جانیست ترا بگرد حضرت گردان

این جان، گردان ز گردشِ آن جانست