گنجور

 
مولانا

تا چهرهٔ آفتاب جان رخشانست

صوفی به مثال ذره‌ها رقصانست

گویند که این وسوسهٔ شیطانست

شیطانِ لطیف است و حیات جانست

 
 
 
sunny dark_mode