گنجور

 
مولانا

عقلی که خلاف تو گزیدن نتوان

دینی که ز عهد تو بریدن نتوان

علمی که به کنه تو رسیدن نتوان

زهدی که ز دام تو رهیدن نتوان

 
sunny dark_mode