گنجور

 
مولانا

طبعی نه که با دوست در نیامیزم من

عقلی نه که از عشق بپرهیزم من

دستی نه که با قضا درآویزم من

پائی نه که از میانه بگریزم من