گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی

امشب که حریف دلبر دلداریم

یارب که چها در دل و در سر داریم

یک لحظه گل از چمن همی افشانیم

یک دم به شکرستان شکر میکاریم

 
جدول قرآن کریم