گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - باب زاهد و مهمان او: رای گفت برهمن را: شنودم مثل بدکردار متهور که ...

بخش ۲: آورده‌اند که در زمین کنوج مردی مصلح و متعفف بود؛ ...

بخش ۳ - حکایت زاغی که خواست خرامیدن کبک بیاموزد: آورده‌اند که زاغی کبگی را دید که می‌رفت. خرامیدن ...

sunny dark_mode