گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱: اگر بدین کتاب دابشلیم را، که عرصه ملک او حصنی دو ...

بخش ۲: و بحمدالله و منه ذکر معالی این دولت، ثبتهاالله، ...

sunny dark_mode