گنجور

 
نصرالله منشی

و هرگاه حوادث به عاقل محیط شود باید که در پناه صواب دود و برخطا اصرار ننماید و آن را ثبات عزم و حسن عهد نام نکند. چه هرکه بی راهبر به عمدا در راه جهول رود و از راه راست و شارع عام دور افتد هرچند پیشتر رود به گمراهی نزدیک تر باشد. و اگر خار در چشم متهور مستبد افتد، در بیرون آوردن آن غفلت ورزد و آن را خوار دارد و بر سر چشم می‌مالد، بی شبهت کور شود.