گنجور

 
محمد بن منور

بخش ۱: خواجه بوطاهر شیخ ما گفت که خواجه بومنصور ورقانی ...

بخش ۲: هم خواجه بوطاهر شیخ گفت روزی سلطان طغرل کس فرستاد ...