گنجور

 
میرداماد

دیوانه عشق پیرو عاقل نیست

آن دل که بجز تو یار خواهد دل نیست

با غیر تو همعنان شدن مشکل ماست

در راه غمت دادن جان مشکل نیست