گنجور

 
میلی

این آمار از میان ۳٬۴۱۴ بیت شعر موجود در گنجور از میلی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۷۱۶ ۲۰٫۹۷
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۱۴ ۱۷٫۹۸
۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۵۵۸ ۱۶٫۳۴
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۳۳۴ ۹٫۷۸
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۴۵ ۷٫۱۸
۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۲۹ ۶٫۷۱
۷ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۷۰ ۴٫۹۸
۸ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۸۳ ۲٫۴۳
۹ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۷۵ ۲٫۲۰
۱۰ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۷۰ ۲٫۰۵
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵۴ ۱٫۵۸
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۳ ۱٫۲۶
۱۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۴۰ ۱٫۱۷
۱۴ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۳۸ ۱٫۱۱
۱۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۲۹ ۰٫۸۵
۱۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۱ ۰٫۶۲
۱۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۹ ۰٫۵۶
۱۸ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۸ ۰٫۵۳
۱۹ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۸ ۰٫۵۳
۲۰ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۳ ۰٫۳۸
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۱ ۰٫۳۲
۲۲ وزن‌یابی نشده ۶ ۰٫۱۸
۲۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۵ ۰٫۱۵
۲۴ تن متفاعلتن متفاعلتن ۵ ۰٫۱۵
sunny dark_mode