گنجور

 
میبدی

النوبة الاولى: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

النوبة الثانیة: این سوره هفده آیتست، شصت و یک کلمه، دویست و چهل و ...

النوبة الثالثة: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم ...

sunny dark_mode