گنجور

 
میبدی

النوبة الاولى: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

النوبة الثانیة: این سوره بیست و پنج آیتست، صد و نه کلمه چهار صد و ...

النوبة الثالثة: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم ...