گنجور

 
مسعود سعد سلمان

رفتی به جنگ و جز تو که دید ای صنم صنم

کو با هزار مرد مبارزه فره بود

باز آمدی مظفر و پیروز و روز نو

آری چو تو صنم همه جا روز به بود

لابد مظفر آید آن کس که گاه جنگ

از غمزگان و زلفش تیر و زره بود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode