گنجور

 
مسعود سعد سلمان

چون باد روز روز نشاط آمد ای نگار

شادی فزای هین و بده باده و بیار

باده ست شادی دل پیوسته باده خور

بی باده هر چه بینی باد هوا شمار

این باده را اگر نه چنین باشدی بدانک

این منزلت نبودی در بزم شهریار

سلطان ابوالملوک ملک ارسلان که ملک

اندر جهان ملک بدو کرده افتخار

تا هست کوه و چرخ همی ملک و دولتش

چون چرخ باد عالی و چون کوه پایدار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode