گنجور

 
شمس مغربی
 

در جمله صور عابد و معبود توئی

زان روی که هم ساجد و مسجود توئی

زان روی که هر که عابد و معبود است

موجود یقین بدان که موجود توئی