گنجور

 
شمس مغربی
 

تو مست خود و ما همه مست بتو

تو هست خود و ما همه هست بتو

تا نسبت ما بتو بود از همه روی

دادیم ازین سبب همه دست بتو