گنجور

 
شمس مغربی
 

ای مهر رخت مظهر ذرّات دو کون

ذاتت بصفت معیین ذات دو کون

وی داده به نیستی جمالت هستی

ای کرده ز نفی عین اثبات دو کون